phone3, phone, contact, telephone, support, call
8082*
envelop2, envelop, mail, email, contact, letter

מחיר למשתכן מבית 'נתיב פיתוח נדל"ן'

דף הבית >> פרוייקט 'נתיב ברמה' >> הבניינים ותוכניות הדירות >> נתיב ברמה - בניין 8

בניין 8

המחירים המפורטים בלוח זה הינם מחירי מדד הזכייה, מדד נובמבר 2016 , שהיה 109 נקודות.
המחירים המוצגים הנם נומינליים ויתווספו אליהם הפרשי הצמדה למדד תשומות הבניה בהתאם לאמור בהסכם.
את החברה יחייב המחירון החתום על ידי משרד השיכון בלבד ט.ל.ח.


למחירים המועדכנים לפי מדד אחרון ידוע ומלאי הדירות העדכני לחץ כאן